VRweddingsUtrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VR WEDDINGS & EVENTS

DEFINITIES:

Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten VR Weddings & Events.

VR Weddings & Events: Vera Reidinga

handelend onder de naam “VR Weddings & Events”, gevestigd te Utrecht, Musicallaan 463, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 65072650

Wederpartij: Diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.

Opdrachtgever: Diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam VR Weddings & Events een evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van VR Weddings & Events alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door VR Weddings & Events uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht VR Weddings & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.4. De overeenkomst van opdracht tussen VR Weddings & Events en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van VR Weddings & Events van een door de opdrachtgever ondertekende offerte.

2.5 Indien VR Weddings & Events op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door VR Weddings & Events gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Artikel 3 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke VR Weddings & Events overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door VR Weddings & Events gewenste vorm en wijze aan VR Weddings & Events ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat VR Weddings & Events zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VR Weddings & Events ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door VR Weddings & Events noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel

laten inzetten teneinde VR Weddings & Events in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden

overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en

ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet

behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 VR Weddings & Events is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst door VR Weddings & Events van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste aanbetaling van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft VR Weddings & Events het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met VR Weddings & Events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van VR Weddings & Events om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op VR Weddings & Events.

Artikel 5 WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dit kan zowel mondeling of schriftelijk overeen gekomen worden.

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VR Weddings & Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3 VR Weddings & Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten,

die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. VR Weddings & Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.4 Bovendien mag VR Weddings & Events het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan VR Weddings & Events, dat in redelijkheid niet van VR Weddings & Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. VR Weddings & Events zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.

Artikel 6 HONORARIUM

Het honorarium van VR Weddings & Events is exclusief onkosten van VR Weddings & Events en exclusief declaraties van door VR Weddings & Events ingeschakelde derden.

Artikel 7 BETALING

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht en 50% na de bruiloft.

7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en VR Weddings & Events anders is overeengekomen.

7.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet betwiste deel van de factuur niet op.

7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere

ingebrekestelling is vereist. VR Weddings & Events is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. VR Weddings & Events heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.

7.6 VR Weddings & Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke

opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 ONDERZOEK,

KLACHTEN EN RECLAMES

8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij VR Weddings & Events te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VR Weddings & Events in staat is adequaat te reageren.

8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VR Weddings & Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9 ONTBINDING,

BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 VR Weddings & Events heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is VR Weddings & Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VR Weddings & Events op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien VR Weddings & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door VR Weddings & Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 80% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van de bruiloft; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 VR Weddings & Events zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan VR Weddings & Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is VR Weddings & Events voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van VR Weddings & Events die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is VR Weddings & Events slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van VR Weddings & Events in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan VR Weddings & Events toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 VR Weddings & Events is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente en of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door VR Weddings & Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door VR Weddings & Events voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.

10.5 VR Weddings & Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, VR Weddings & Events of derden.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart VR Weddings & Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan VR Weddings & Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van VR Weddings & Events en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart VR Weddings & Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart VR Weddings & Events voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.

11.4 Indien opdrachtgever aan VR Weddings & Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die VR Weddings & Events niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door VR Weddings & Events op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan VR Weddings & Events bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

12.3 Voor zoveel VR Weddings & Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VR Weddings & Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

Artikel 13 GEHEIMHOUDING

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VR Weddings & Events gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en VR Weddings & Events zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is VR Weddings & Events niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 VR Weddings & Events behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

14.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van VR Weddings & Events, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van VR Weddings & Events toegestaan.

Artikel 15 GESCHILLEN

15.1 Geschillen tussen VR Weddings & Events en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van VR Weddings & Events

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat VR Weddings & Events zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen VR Weddings & Events en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/aloth24/domains/vrweddings.nl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 63